In balans met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dan werkt Senefelder Misset volgens de gangbare Triple P-benadering die zich richt op de principes People, Planet en Profit.

Wij streven ernaar om de drie P's zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Daarom is binnen ons bedrijf alles erop gericht om zo optimaal mogelijk te opereren. Dat betekent dat we onophoudelijk werken aan procesverbetering, verkorten van doorlooptijden, innovatie en ketenintegratie. Daarbij gaan we steeds uit van drie kernwaarden, oftewel de drie beloftes van Senefelder Misset: duurzaamheid, klantgerichtheid en innovatie. Alleen zo kunnen wij onze klanten zo optimaal mogelijk blijven bedienen, onze medewerkers prettig laten werken, goed samenwerken met onze leveranciers en het milieu zo min mogelijk belasten. We werken daarbij op basis van de kenmerken: samenwerken, open, respectvol, 'Afspraak is afspraak’, dialoog, pro-actief, meedenken en partnership.

Omdat goed altijd beter kan, houden we onze prestaties, bedrijfsvoering en contacten met klanten en leveranciers continu onder de loep. Daarmee kunnen we onze klanten ook weer beter adviseren en begeleiden. We streven ernaar om content te ontsluiten volgens de laatste kennis en inzichten en zo milieuvriendelijk mogelijk. We gaan daarbij voor continuïteit. Dé ultieme vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar zijn wij en alle betrokken partijen het meest bij gebaat op de middellange termijn en langere termijn.

Eigen milieuzorgsysteem
Sinds jaar en dag hebben we een heel actief milieubeleid. Senefelder Misset heeft een eigen milieuzorgsysteem dat ISO 14001 gecertificeerd is. Het zorgsysteem legt onder meer procedures vast gericht op milieubewust inkopen, werken met minimale voorraden en juist gebruik van stoffen. Daarnaast geeft het inhoud aan zaken als milieu-opleidingen voor onze medewerkers en de manier waarop wij intern en extern communiceren over milieu.

Senefelder Misset blijft streven naar verbeteringen van haar milieuperformance. Goed ondernemerschap vraagt om openheid. Daarom stellen we ieder jaar een milieujaarverslag op met een overzicht van onze milieuprestaties. En omdat goed altijd beter kan, houden we onze milieuprestaties continu onder de loep.
 
Naast ISO 14001 hebben we ook het ISO 9001 certificaat. Met een ISO 9001 certificering laat een organisatie zien dat het voldoet aan internationale eisen op gebied van kwaliteitsmanagement.  De nadruk bij dit managementsysteem ligt op het  inzichtelijk maken van de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden  en invulling te geven aan klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van medewerkers, procesbenadering, verbetering en op bewijs gebaseerde besluitvorming en relatiemanagement.

 

Gecertificeerd papier
Onze productieketen is ook gecontroleerd en gecertificeerd op het gebruik van papier dat is gecertificeerd volgens de richtlijnen van FSC® of PEFC.  FSC en PEFC zijn internationale organisaties die zich inzetten voor behoud en verantwoord bosbeheer.  Bij verantwoord bosbeheer wordt op evenwichtige wijze rekening gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. 

Wij willen onze klanten graag de mogelijkheid bieden om papier te gebruiken waarvan het hout afkomstig is uit duurzaam beheerd bos en gecontroleerde bronnen. Daarom beschikken wij over  de belangrijkste Chain of Custody-systemen op dit gebied:  FSC® (certificaatnummer SCS-COC-000970 met logo licentienummer FSC-C01818) en PEFC (certificaatnummer SCS-PEFC/COC-006291 met logo licentienummer PEFC/30-31-151).

Beide systemen voor duurzaam bosbeheer worden binnen het Nederlandse inkoopbeleid geaccepteerd als bewijs dat het gebruikte hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd is.

 

Senefelder Misset, X-Media Solutions, tijdschriften, drukkerij, vellen offset, rotatie offset, website ontwikkeling